ಈಗಿನ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್‌ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಪಾರ್ಕಿಂಗ್‌ ಪಾಲಿಸಿ ೨.೦ ವನ್ನು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್‌ ಒಪ್ಪಿಗೆಗೆ ತರುವಂತೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ ಸಿಎಂ.

ಈಗಿನ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್‌ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಪಾರ್ಕಿಂಗ್‌ ಪಾಲಿಸಿ ೨.೦ ವನ್ನು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್‌ ಒಪ್ಪಿಗೆಗೆ ತರುವಂತೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ ಸಿಎಂ.

Leave a Reply