ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ನ ಜಾಗತಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ಸಿ ಎಂ

ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ನ ಜಾಗತಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ಸಿ ಎಂ

ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ವರದಿ

vk1

Leave a Reply