ಇನ್ನೂ 10ವರ್ಷ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸ್ತೀವಿ : ಸಿಎಂ ಬಿ.ಎಸ್.ವೈ

ಇನ್ನೂ 10ವರ್ಷ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸ್ತೀವಿ : ಸಿಎಂ ಬಿ.ಎಸ್.ವೈ

Leave a Reply