ಇಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯುತ ಮಹಾಸಭೆಯಿಂದ ಆಯೋಜಿತವಾದ ಧರ್ಮಜಾಗೃತಿ ಸಮಾವೇಶದ ದೃಶ್ಯ

ಇಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯುತ ಮಹಾಸಭೆಯಿಂದ ಆಯೋಜಿತವಾದ ಧರ್ಮಜಾಗೃತಿ ಸಮಾವೇಶದ ದೃಶ್ಯ

BSY @ VEERASHAIVA  SAMAAVESHA BSY @ VEERASHAIVA  SAMAAVESHA 1

Leave a Reply