ಇಂಡೋ-ಜಪಾನ್ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಫೋರಮ್ ನ ವರ್ಚುವಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕಗಳ ನಡುವಿನ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯಿತು

ಇಂಡೋ-ಜಪಾನ್ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಫೋರಮ್ ನ ವರ್ಚುವಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕಗಳ ನಡುವಿನ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯಿತು

Leave a Reply