ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ 300 ವೈದ್ಯರು, 600 ನರ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 2200 ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ

ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ 300 ವೈದ್ಯರು, 600 ನರ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 2200 ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ

Leave a Reply