ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ, ತಪಸ್ಸು, ಧ್ಯಾನ, ಭಕ್ತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಬದುಕುವ ದಾರಿ ತೋರಿದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂತ, ಬಂಜಾರ ಸಮಾಜದ ಗುರು ಶ್ರೀ ಸೇವಾಲಾಲರ 282ನೇ ಜಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಂದು ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಾಯಿತು

ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ, ತಪಸ್ಸು, ಧ್ಯಾನ, ಭಕ್ತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಬದುಕುವ ದಾರಿ ತೋರಿದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂತ, ಬಂಜಾರ ಸಮಾಜದ ಗುರು ಶ್ರೀ ಸೇವಾಲಾಲರ 282ನೇ ಜಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಂದು ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಾಯಿತು

Leave a Reply