ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ಕೊವಿಡ್ ಗೆಲ್ಲಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಹೂವಿನಹಡಗಲಿಯ ಶತಾಯುಷಿ ಹಾಲಮ್ಮನವರೇ ಸಾಕ್ಷಿ: ಸಿಎಂ

ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ಕೊವಿಡ್ ಗೆಲ್ಲಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಹೂವಿನಹಡಗಲಿಯ ಶತಾಯುಷಿ ಹಾಲಮ್ಮನವರೇ ಸಾಕ್ಷಿ: ಸಿಎಂ

Leave a Reply