‘ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ್ ಭಾರತ್’ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ 3ನೇ ಹಂತ ಸಣ್ಣ ಅತಿಸಣ್ಣ ರೈತರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ: ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ

‘ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ್ ಭಾರತ್’ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ 3ನೇ ಹಂತ ಸಣ್ಣ ಅತಿಸಣ್ಣ ರೈತರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ: ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ

Leave a Reply