ಆಂಟಿಜೆನ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬದಲು ಆರ್.ಟಿ-ಪಿ.ಸಿ.ಆರ್.ಗೆ ಆದ್ಯತೆ : ಸಿಎಂ

ಆಂಟಿಜೆನ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬದಲು ಆರ್.ಟಿ-ಪಿ.ಸಿ.ಆರ್.ಗೆ ಆದ್ಯತೆ : ಸಿಎಂ

Leave a Reply