ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಎರಡು ಎಕರೆ ನೀಡಲು ಸಿಎಂ ಬಿ.ಎಸ್.ವೈ ಪತ್ರ

ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಎರಡು ಎಕರೆ ನೀಡಲು ಸಿಎಂ ಬಿ.ಎಸ್.ವೈ ಪತ್ರ

Leave a Reply