ಅಮೆರಿಕಾ ಕನ್ನಡ ಕೂಟಗಳ ಆಗರ (ಅಕ್ಕ) ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಸಲಾಗುವ “ಅಕ್ಕ- ವಿಶ್ವ ಕನ್ನಡ ಸಮ್ಮೇಳನ” ವನ್ನು ಇಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಗೃಹ ಕಛೇರಿ “ಕೃಷ್ಣಾ”ದಲ್ಲಿ ವರ್ಚುವಲ್ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.

ಅಮೆರಿಕಾ ಕನ್ನಡ ಕೂಟಗಳ ಆಗರ (ಅಕ್ಕ) ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಸಲಾಗುವ “ಅಕ್ಕ- ವಿಶ್ವ ಕನ್ನಡ ಸಮ್ಮೇಳನ” ವನ್ನು ಇಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಗೃಹ ಕಛೇರಿ “ಕೃಷ್ಣಾ”ದಲ್ಲಿ ವರ್ಚುವಲ್ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.

Leave a Reply