ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಜನ್ಮದಿನ: ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರ, ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನದ ಒಡನಾಡಿಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು

ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಜನ್ಮದಿನ: ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರ, ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನದ ಒಡನಾಡಿಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು

Leave a Reply