ಅಧಿಕೃತ ನಿವಾಸ ಕಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ, ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗ, ನೌಕರರೊಂದಿಗೆ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನಡೆಸಿದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು.•	ಅಧಿಕೃತ ನಿವಾಸ ಕಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ, ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗ, ನೌಕರರೊಂದಿಗೆ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನಡೆಸಿದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು.

ಅಧಿಕೃತ ನಿವಾಸ ಕಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ, ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗ, ನೌಕರರೊಂದಿಗೆ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನಡೆಸಿದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು.• ಅಧಿಕೃತ ನಿವಾಸ ಕಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ, ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗ, ನೌಕರರೊಂದಿಗೆ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನಡೆಸಿದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು.

Leave a Reply