ಅಧಿಕಾರಾರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನೆರೆ, ಏಕಾಂಗಿ ಸಂಚಾರ, ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ- ಹಳೆಯ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಮೆಲುಕುಹಾಕಿದ ಸಿಎಂ

ಅಧಿಕಾರಾರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನೆರೆ, ಏಕಾಂಗಿ ಸಂಚಾರ, ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ- ಹಳೆಯ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಮೆಲುಕುಹಾಕಿದ ಸಿಎಂ

Leave a Reply