ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿಯವರ ಪುಣ್ಯತಿಥಿಯಂದು ಅವರೊಡಗಿನ ಒಡನಾಟದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು.

ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿಯವರ ಪುಣ್ಯತಿಥಿಯಂದು ಅವರೊಡಗಿನ ಒಡನಾಟದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು.

Leave a Reply