ಅಕ್ರಮ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ತಡೆಕಾಯ್ದೆ ಸಡಿಲಿಸಲು ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಒತ್ತಡ

ಅಕ್ರಮ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ತಡೆಕಾಯ್ದೆ ಸಡಿಲಿಸಲು ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಒತ್ತಡ

Leave a Reply