ಶೃಂಗೇರಿ ಮಠಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರ