ಸೊರಬದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಜೆನೆರಿಕ್ ಔಷಧ ಕೇಂದ್ರದ ಉದ್ಘಾಟನೆ