ಸಿದ್ದು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲ

ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ 7-9-2017 , ಪುಟ 9 2