ಶಿಕಾರಿಪುರದಲ್ಲಿ ರಂಭಾಪುರಿ ಶ್ರೀಗಳು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಧರ್ಮ ಜಾಗೃತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿ