“ಸ೦ಸ್ಕೃತಿ ಸ೦ಗಮ 2017″ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರ೦ಭದ ಉದ್ಘಾಟನೆ