ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಚಾರ ಆರಂಭಿಸಿ ಬಿಎಸ್ ವೈ

ಸಂಜೆ ವಾಣಿ 6-78-2017 , ಪುಟ 8