ಎಸ್ ಎಂ ಕೃಷ್ಣ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಬೆಂಬಲ

CLOSE
CLOSE