ಮಹದಾಯಿ ಬಗ್ಗೆ ಗೋವಾ ಸಿಎಂ ಜತೆ ಮಾತಾಡುವೆ

ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ6-8-2017 , ಪುಟ 6