ಗು೦ಡ್ಲುಪೇಟೆ ಉಪಚುನಾವಣೆಯ ಪ್ರಚಾರದ ಅಂಗವಾಗಿ ಕಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಿರ೦ಗ ಸಭೆ

CLOSE
CLOSE