ಗು೦ಡ್ಲುಪೇಟೆ ಉಪಚುನಾವಣೆಯ ಪ್ರಚಾರದ ಅಂಗವಾಗಿ ಹರವೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಿರ೦ಗ ಸಭೆ

CLOSE
CLOSE