ಈ ಬಾರಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸರಕಾರ ರಚನೆ ಶತಸ್ಸಿದ್ಧ

ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ 6-10-2017 , ಪುಟ 6