ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಗಲೇಬೇಕು

ಉದಯವಾಣಿ 11-1-2018 , ಪುಟ 7 2