ಸಿಎಂದು ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚುವ ಕೆಲಸ

ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ 04-10-2015, ಪುಟ 7