ಭಟ್ ಬಂಧಿಸಿದ್ರೆ ಹೊತ್ತಿ ಉರಿಯಲಿದೆ ರಾಜ್ಯ

ವಿಶ್ವವಾಣಿ 14-7-2017 , ಪುಟ 5