ನಗರದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸಲು ರಾಜ್ಯ ಹೊಸ ಯೋಜನೆ

ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ  ವರದಿkp1

kp1a

CLOSE
CLOSE