ಕೆ ಆರ್ ಎಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬಾಗಿನ ಅರ್ಪಣೆ ಸಮಾರಂಭ:

CLOSE
CLOSE